Gå till innehåll
Rättviks Simförening
Rättviks Simförening

Simkunnighet i skolan

I läroplanen för grundskolan, Lgr22, finns simning med som ett kunskapskrav för årskurs 6 i ämnet Idrott och hälsa. Det framgår att elever i årskurs 6 ska kunna simma 200 meter för att bli godkända i ämnet. Följande står att läsa: eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Kunskapskravet på simkunnighet i läroplanen är tydligt när det gäller hur många meter eleverna ska klara av, men kan tyckas vagare när det kommer till tolkningen av exempelvis utförandet och val av simsätt. Det finns även tolkningar av läroplanen som bidrar till oklarhet angående val av simsätt. Svenska Simförbundet vill därför som ett stöd till skolor, kommuner och andra intressenter bidra med ett förtydligande av läroplanen för att underlätta bedömningen av eleverna.

I läroplanen finns det inte angivet vilka simsätt som ska användas. Det centrala innehållet talar om simning i mag- och ryggläge, och det enda som finns angivet för att klara kunskapskravet och för att anses simkunnig är att 50 av de 200 meterna ska vara i ryggläge.

Valet av simsätt bör vara det som passar den enskilda eleven bäst. Ingen elev kan bli underkänd på grund av val av simsätt. Den enda punkten som bedömaren (läraren) ska ta hänsyn till avseende simsätt är att:

  • 50 av de 200 meterna utförs i ryggläge. Resterande 150 meter är valfritt simsätt. De fyra simsätten som finns är crawl, bröstsim och fjärilsim i magläge samt ryggsim i ryggläge.

Ett simsätt består av många olika moment och viktigt är att det görs en helhetsbedömning på simningens utförande. Bedömningen ska göras individuellt.

Grunden för livslång simkunnighet är vattenvana oavsett vilket simsätt eleven ska lära sig. Vilket simsätt som används är inte det centrala, utan fokus för all simundervisning ska vara att individen lär sig simma så fort som möjligt och därigenom skapar sig en säkerhet för att vistas i vattnet.

I alla former av lärande har lusten, nyfikenheten och glädjen stor betydelse för inlärningen. Simundervisningen och valet av simsätt bör därför anpassas till de enskilda individerna. Ibland kan ett visst simsätt vara för svårt för en individ att utföra. Detta kan bero på en rad saker såsom motorisk mognad eller de fysiska förutsättningarna. Genom att se till varje individs bästa och inte utesluta något simsätt kommer fler barn att uppleva glädje och framsteg i sin siminlärning.

Simkunnighet är en färskvara som behöver tränas kontinuerligt för att upprätthållas. Svenska Simförbundet vill att barn ska lära sig simma så tidigt som möjligt och att simkunnigheten upprätthålls under hela livet. Positiva upplevelser i simskolan ger större förutsättningar att individen sedan fortsätter att simma oavsett om det sker i organiserad form eller som spontanaktivitet. Ur ett folkhälsoperspektiv finns det en hälsovinst i att människor engagerar sig i fysisk aktivitet och simning är en av de mest skonsamma motionsformerna som finns, som dessutom blir ännu roligare och mer meningsfull om man kan simma flera simsätt.

Svenska Simförbundets förtydligande av simning i ämnet ”Idrott och hälsa” i Lgr11 Länk till annan webbplats.

En bild

Publicerad: 2022-07-19

Senast uppdaterad: 2023-01-29

Författare: Jan-Erik Jones

Sponsorer

Besöksadress

Enåbadet, Enåbadsvägen 8
79532 Rättvik

Postadress

Enåbadet, Enåbadsvägen 8
79532 Rättvik

Kontakta oss

info@rattvikssimforening.se